ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Тернопільської обласної ради

від 18 травня 2022 року № 458

                                                                                                                                                                                        Голова Тернопільської обласної ради

                                                                                                                                                                                                                                 М.Й.ГОЛОВКО
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту охорони здоров’я

 Тернопільської обласної державної адміністрації

О.М.ЯРМОЛЕНКО
2022 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що здійснює взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові та її компонентів та надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України і цим статутом. 1.2. Підприємство утворене згідно з рішенням Тернопільської обласної ради від 06 листопада 2018 року № 1251 «Про перетворення Тернопільського обласного центру служби крові в комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради» відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Тернопільського обласного центру служби у комунальне некомерційне підприємство.
Пiдприємство є об’єктом спільної власності територiальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області в особі Тернопільської обласної ради.
Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав, обов’язків та зобов’язань Тернопільського обласного центру служби крові і комунального некомерційного підприємства «Теребовлянська обласна станція переливання крові» Тернопільської обласної ради. 1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області. 1.4. Власником, засновником та органом управління Підприємством є Тернопільська обласна рада (далі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, а в галузевому відношенні підпорядковується департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації в межах повноважень, визначених законодавством України. 1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед Засновника, працівників Підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні пункту 1.6 цього статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової
2
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом. 1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинними законодавчими і нормативно – правовими актами України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Тернопільської обласної ради, розпорядженнями голови Тернопільської обласної ради, наказами директора департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації та цим статутом. 1.9. Діловодство на Підприємстві здійснюється державною (українською) мовою відповідно до статті 10 Конституції України.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Найменування Підприємства: 2.1.1. Повне найменування Підприємства: українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
англійською мовою – MUNICIPAL NON-PROFIT ENTERPRISE «TERNOPIL REGIONAL BLOOD SERVICE CENTER» TERNOPIL REGIONAL
COUNCIL.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства – КНП «ТОЦСК» ТОР. 2.2. Місцезнаходження Підприємства: 46002, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, місто Тернопіль, вулиця Клінічна, будинок 8.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є задоволення потреб закладів охорони здоров’я безпечними продуктами донорської крові та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством України. 3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 3.2.1. Створення разом із Засновником умов, необхідних для провадження господарської діяльності з медичної практики та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства. 3.2.2. Діяльність з організації донорства крові та її компонентів. 3.2.3. Планування, комплектування, облік та медичне обстеження донорських кадрів: – проведення агітаційної роботи з пропаганди добровільного, безоплатного, керованого донорства серед населення;
3
– ведення регіонального реєстру донорів та осіб, яким заборонено виконувати донорські функції, на визначеній території з дотриманням вимог чинного законодавства щодо обробки і захисту персональних даних та інформації про стан здоров’я; – медичний огляд осіб, які бажають стати донорами, донорів алогенної та аутологічної крові, плазми, клітин крові. 3.2.4. Лабораторне тестування донорської крові: – загальноклінічні дослідження; – біохімічні дослідження; – імуногематологічні дослідження групової належності крові за системою АВО, типування крові за антигенами системи Резус, скринінг та ідентифікація антиеритроцитарних антитіл; – скринінг на маркери гемотрансмісивних інфекцій (вірусу гепатиту В; вірусу гепатиту С; вірусу імунодефіциту людини ½; сифілісу). 3.2.5. Здійснення індивідуального підбору гемокомпонентів для трансфузій; спеціального вибору та підбору донора. 3.2.6. Заготівля донорської крові та її компонентів, виготовлення продуктів крові: – взяття донорської крові; – донорський плазмацитаферез; – переробка консервованої крові на компоненти (плазма, клітини крові); – виробництво імунологічних стандартних реактивів та панелей клітин. 3.2.7. Проведення мікробіологічних і санітарно – бактеріологічних обстежень: – діагностичних досліджень біоматеріалів та об’єктів абіотичної природи з метою виявлення та ідентифікації збудника; – визначення чутливості виділених культур до хiмiотерапевтичних препаратів. 3.2.8. Створення та підтримка системи якості відповідно до вимог національних законодавчих і нормативно-правових актів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я: – додержання визначених норм системи якості, складовими елементами якої є управління якістю, забезпечення якості та контроль якості виготовленої продукції; – розроблення, актуалізація, суворе виконання стандартних операційних процедур всіх виробничих процесів для досягнення та підтримки інфекційної, імунологічної, біологічної безпеки виготовлених продуктів крові; – моніторинг, оцінка та аналіз процесів на всіх етапах виробництва продукції: відбір донорів; взяття крові та її компонентів; виготовлення компонентів; інфекційна, імунологічна, біологічна безпека продуктів крові; тестування зразків донорської крові; контроль якості гемотрансфузійних
4
середників; зберігання, транспортування та організація холодового ланцюга для продуктів крові; оперативне управління запасами продукції; їх реалізація; – постійне покращення функціонування системи управління якістю на підставі результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів, аналізу отриманих даних, виконуючи коригувальні та запобіжні дії. 3.2.9. Ведення автоматизованого обліку руху, зберігання та управління запасами продуктів крові з метою моніторингу стану забезпеченості резервними запасами продуктів крові в умовах повсякденних і надзвичайних ситуацій. 3.2.10. Реалізація виготовленої продукції закладам охорони здоров’я та іншим юридичним і фізичним особам в порядку, визначеному чинним законодавством України. 3.2.11. Організація спеціальних заходів медичної служби цивільного захисту на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час і на період військових дій: – погодження планів діяльності Підприємства в особливий період і воєнний час з місцевими органами виконавчої влади у сфері забезпечення цивільного захисту; – на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та військових дій Підприємство працює відповідно до планів, затверджених суб’єктами забезпечення цивільного захисту; – створення резерву продуктів крові та забезпечення розміщення, зберігання, своєчасного освіження, заміни, відпуску продуктів крові на випадок виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій та у воєнний час відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України. 3.2.12. Організаційно – методична робота: 3.2.12.1. Організаційна робота з питань розвитку донорства – виробничої трансфузіології: – планування обсягів забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в донорській крові, її компонентах для надання невідкладної та гарантованої медичної допомоги населенню; – розроблення, затвердження і реалізація плану заходів із розвитку служби крові області, регіональних цільових програм розвитку донорства; – перспективне і поточне планування виробничої діяльності закладів служби крові регіону та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що здійснюють заготівлю донорської крові; – узагальнення і аналіз виробничої діяльності закладів служби крові регіону та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я, що здійснюють заготівлю донорської крові; – на основі аналізу отриманих даних розроблення і подання у Тернопільську обласну державну адміністрацію пропозицій щодо покращення
5
діяльності закладів служби крові та відповідних підрозділів закладів охорони здоров’я регіону;
– контроль за дотриманням вимог показників безпеки і якості донорської крові та її компонентів у закладах служби крові регіону та відповідних підрозділах закладів охорони здоров’я, що здійснюють заготівлю донорської крові. 3.2.12.2. Організаційна робота з питань розвитку трансфузіологічної допомоги – клінічної трансфузіології: – розроблення, затвердження і реалізація проектів нормативних документів з організації трансфузіологічної допомоги в закладах охорони здоров’я регіону; – контроль за доцільним використанням і правильним застосуванням продуктів крові з лікувальною метою, суворим дотриманням чинних інструкцій та рекомендацій, пов’язаних із використанням гемотрансфузійних середовищ; – проведення консультативної роботи з лікарями закладів охорони здоров’я з питань організації діагностичної та лікувальної трансфузіологічної допомоги, імуногематології; – розслідування післятрансфузійних ускладнень, що виникли внаслідок трансфузій компонентів і препаратів крові, розроблення та проведення заходів з метою їх запобігання. 3.2.13. Навчально – методична та науково – дослідницька робота: 3.2.13.1. Розроблення рекомендацій та уніфікованих стандартів, що стосуються організації і надання гемотрансфузійної допомоги в закладах охорони здоров’я регіону. 3.2.13.2. Інформаційне забезпечення закладів охорони здоров’я області, що надають гемотрансфузійну допомогу, про законодавчі зміни, новітні технології виробництва компонентів крові та їх застосування з лікувальною метою. 3.2.13.3. Організація курсів інформації і стажування на робочому місці, теоретичних і практичних навчань з питань виробничої та клінічної трансфузіології лікарів, професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів), молодших спеціалістів з медичною освітою. 3.2.13.4. Підтримка програм дослідження та розвитку трансфузійної медицини і пов’язаних з нею технологій заготівлі донорської крові, її компонентів та їх клінічного застосування з лікувальною ціллю. 3.2.13.5. Участь у розробленні та впровадженні в практику нових сучасних методів імуногематологічної лабораторної діагностики у донорів та реципієнтів. 3.2.14. Лікувально-діагностична робота:
6
3.2.14.1. На підставі ліцензії на медичну практику Підприємство надає медичні послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги на безоплатній та платній основах відповідно до законодавства України.
3.2.14.2. Методи профілактики, діагностики, лікування, що застосовуються у медичній практиці Підприємства, визначаються матеріально-технічним оснащенням та укомплектованістю штату за спеціальностями, які вказані в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або повідомленні про зміни. 3.2.14.3. У медичній практиці Підприємство застосовує тільки ті методи профілактики, діагностики, лікування, лікарські засоби, медичні вироби, вироби медичного призначення та дезинфекційні засоби, які не заборонені до застосування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я України. 3.2.14.4. Медична допомога надається медичним персоналом, який відповідає єдиним кваліфікаційним освітнім і кадровим вимогам, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я України. 3.2.15. Адміністративно – господарська робота: 3.2.15.1. Ресурсне забезпечення виконання державних і регіональних програм. 3.2.15.2. Матеріально – технічне та фінансове забезпечення виконання покладених статутних завдань. 3.2.15.3. Кадрове забезпечення статутної діяльності: – підвищення кваліфікації медичного персоналу на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації, стажування, передатестаційних циклах у встановлені терміни; – проходження атестації лікарів, професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів), молодших спеціалістів з медичною освітою, інших професіоналів, фахівців і кваліфікованих працівників; – участь професіоналів і фахівців в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково – практичних конференцій, семінарів, медичних нарад. 3.2.15.4. Реалізація гуманітарних програм: участь у професійних об’єднаннях, благодійних програмах, заходах благодійної допомоги. 3.3. Підприємство є базою вищого медичного навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації та регіональних постійно діючих курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.
7
3.4. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими в цьому статуті і не забороненими законодавством України. 3.5. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнiшньоекономiчну діяльність, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. 4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України. 4.3. Для закупівлі товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», якщо інше не встановлено законодавством України. 4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, територіальних органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається у судах України, міжнародних та третейських судах. 4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру і чисельність працівників Підприємства.
Структура Підприємства затверджується за попереднім погодженням із Засновником та департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.
8
4.9. Підприємство визначає та за попереднім погодженням із Засновником і департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації затверджує штатний розпис Підприємства. 4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. 4.11. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, крім випадків, передбачених законодавством України.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 5.2. Відчуження або іншим способом розпорядження закріпленим за Підприємством майном, що належить до основних фондів, без дозволу Засновника не допускається. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що перебуває на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником. 5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 5.3.1. Майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення. 5.3.2. Кошти обласного та інших місцевих бюджетів (бюджетні кошти). 5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від надання в оренду (з дозволу Засновника) закріпленого за Підприємством майна; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг). 5.3.4. Кошти цільового фінансування та цільових надходжень. 5.3.5. Кошти, отримані за договорами, укладеними з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. 5.3.6. Кредити банків і фінансово-кредитних установ. 5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
9
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової чи благодійної допомоги юридичних і фізичних осіб; гранти; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі. 5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України. 5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. 5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України. 5.5. Володіння і користування природними ресурсами Підприємство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавством України, – на пільгових умовах. 5.6. Статутний капітал Підприємства становить 1,00 (одну) гривню 00 копійок. 5.7. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань. 5.8. Підприємство має право з дозволу Засновника надавати в оренду, користування, позичку закріплене за ним майно іншим юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України. 5.9. Підприємство має право самостійно надавати в оренду нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м., попередньо повідомивши про такі наміри Засновника. 5.10. Підприємство у визначеному законодавством України порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства. 5.11. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право: 6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно до визначених завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
10
6.1.3. Укладати господарські угоди та договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України. 6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України. 6.1.5. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми цього статуту. 6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку. 6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку. 6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями. 6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом. 6.1.10. Утворювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України. 6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України. 6.2. Підприємство зобов’язане: 6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України. 6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я у Тернопільській області. 6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України. 6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників Підприємства. 6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього статуту. 6.2.7. Формувати та виконувати фінансовий план і план розвитку Підприємства. 6.2.8. Подавати в установленому порядку Засновнику, а також департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух
11
основних засобів, на вимогу Засновника звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснює Тернопільська обласна рада (Засновник). 7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради (далі – генеральний директор Підприємства), який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Тернопільської обласної ради на конкурсній основі, відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України та відповідним рішенням Тернопільської обласної ради, та який відповідає таким кваліфікаційним вимогам: вища освіта не нижче II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» (професійна кваліфікація – магістр менеджменту) або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі наявності освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування». Стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років в будь яких підприємствах, установах (органах), організаціях незалежно від форми власності. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. 7.3. Генеральний директор Підприємства здійснює керівництво та несе відповідальність згідно з чинним законодавством України на умовах, передбачених контрактом.
Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів.
Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевими бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи Підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної
12
допомоги. Веде переговори з представниками Засновника та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби Підприємства. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунської та спостережної громадських рад при Підприємстві. Вживає заходів щодо забезпечення Підприємства кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Здійснює зовнішнє представництво Підприємства в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. 7.4. Виконання делегованих генеральним директором Підприємства повноважень з медичних питань відповідно до чинного законодавства України здійснює медичний директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний центр служби крові» Тернопільської обласної ради (далі – медичний директор Підприємства).
Медичний директор Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором Підприємства за попереднім розглядом відповідної кандидатури постійною комісією Тернопільської обласної ради і погодженням з головою Тернопільської обласної ради шляхом укладення з ним контракту. Медичний директор Підприємства повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність медичного директора Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. 7.5. Медичний директор Підприємства організовує надання пацієнтоорієнтованих послуг з медичного обслуговування населення з додержанням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Розробляє та впроваджує в Підприємстві систему безперервного удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини. Координує зовнішню та внутрішню взаємодію підрозділів Підприємства. Відповідає за організацію безперервного професійного розвитку медичного персоналу Підприємства. 7.6. Спостережна рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність генерального директора Підприємства.
Опікунська рада Підприємства (у разі її утворення) виконує консультативно-дорадчі функції щодо соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена; повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки.
Завдання та функції опікунської ради Підприємства визначаються положенням, яке затверджується Тернопільською обласною радою. 7.7. Засновник Підприємства: 7.7.1. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.
13
7.7.2. Затверджує статут Підприємства та зміни і доповнення до нього (статут у новій редакції). 7.7.3. Затверджує фінансовий план Підприємства, а також зміни і доповнення до нього та контролює виконання. 7.7.4. Укладає і розриває контракт з генеральним директором Підприємства, вносить до нього зміни і доповнення та здійснює контроль за його виконанням. 7.7.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується закріплене за Підприємством нерухоме майно, кредитні договори та договори застави. 7.7.6. Здійснює контроль за ефективністю використання закріпленого за Підприємством майна. 7.7.7. Погоджує створення філій та інших відокремлених підрозділів Підприємства, які діють відповідно до положень про них, погоджених із Засновником та затверджених генеральним директором Підприємства. 7.7.8. Приймає рішення про припинення Підприємства (реорганізацію та ліквідацію Підприємства), призначає комісію з припинення Підприємства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), затверджує розподільчий ліквідаційний баланси, передавальні акти. 7.8. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів відповідного бюджету. 7.9. Генеральний директор Підприємства: 7.9.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в порядку самопредставництва в судах, а також в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в територіальних органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки. 7.9.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством України та цим статутом до компетенції Засновника. 7.9.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів. 7.9.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наявного майна і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього статуту та укладених Підприємством договорів.
14
7.9.5 Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України та цього статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна. 7.9.6. У межах своєї компетенції видає накази, розпорядження та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства. 7.9.7. Забезпечує контроль за веденням і зберіганням медичної та іншої документації. 7.9.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань є обов’язковим. 7.9.9. Подає в установленому порядку Засновнику, а також департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, на вимогу Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду. 7.9.10. Визначає і за попереднім погодженням із Засновником і департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації затверджує організаційну структуру та граничну чисельність працівників Підприємства, а також визначає умови оплати праці працівників Підприємства. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає контракти з лікарями, трудові договори з іншими працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками Підприємства правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівнів працівників Підприємства згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 7.9.11. Визначає і за попереднім погодженням із Засновником та департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації затверджує штатний розпис Підприємства. 7.9.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору Підприємства в порядку, визначеному законодавством України. 7.9.13. За попереднім погодженням із Засновником призначає на посаду та звільняє з посади заступників генерального директора Підприємства шляхом укладення або розірвання з ними контракту.
Заступники генерального директора Підприємства здійснюють керівництво Підприємством у межах делегованих їм генеральним директором
15
Підприємства повноважень відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.9.14. Генеральний директор Підприємства або посадові особи, яким делеговані повноваження генеральним директором Підприємства, забезпечують дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці. 7.9.15. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 7.9.16. Генеральний директор підприємства та посадові особи, яким делеговані відповідні повноваження, несуть відповідальність за збитки, завдані Підприємству, відповідно до визначеної сфери їх відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України. 7.9.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: – положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; – положення про порядок ведення договірної, претензійної роботи; – порядок надходження і використання коштів, отриманих у вигляді благодійної допомоги, грантів та дарунків; – порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів. 7.9.18. Приймає рішення про надання в оренду нерухомого майна Підприємства, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м, попередньо повідомивши про такі наміри Засновника. 7.9.19. Має право укладати договори оренди нерухомого майна Підприємства, загальна площа якого перевищує 200 кв. м, за погодженням із Засновником та відповідно до вимог чинного законодавства України. 7.9.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального директора Підприємства згідно з чинним законодавством України, цим статутом та укладеним контрактом. 7.10. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення Підприємством, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві cтворюється спостережна рада. Спостережна рада Підприємства утворюється за рішенням Засновника у кількості не більше 15 осіб, строком на 3 роки.
Спостережна рада Підприємства складається з: – одного представника Засновника Підприємства;
16
– представників департаментів охорони здоров’я та соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації – від однієї до чотирьох осіб; – депутатів Тернопільської обласної ради (за згодою) – від однієї до двох осіб; – представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України. 7.11. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку. 7.12. Засновник з дня виникнення вакантної посади до призначення на посаду генерального директора Підприємства за результатами конкурсу покладає виконання обов’язків генерального директора Підприємства на особу з числа штатних працівників Підприємства або призначає виконуючого обов’язки на вакантній посаді з числа інших осіб на строк, що не перевищує два місяці.
У разі тимчасової відсутності на робочому місці особи, яка призначена на посаду генерального директора Підприємства, або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин обов’язки генерального директора Підприємства на період його тимчасової відсутності виконує особа, якій наказом генерального директора Підприємства доручено тимчасове виконання обов’язків, з наданням права підпису фінансових і банківських документів.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства затверджується генеральним директором Підприємства за попереднім погодженням із Засновником та департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. 8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються генеральним директором Підприємства. 8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються генеральним директором Підприємства.
17
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством згідно з чинним законодавством України.
Правовий статус та участь в управлінні Підприємством трудового колективу регулюються законодавством України, цим статутом, колективним і трудовим договорами, внутрішніми актами Підприємства.
Трудові відносини з найнятими працівниками, зокрема питання робочого часу та часу відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій і компенсацій регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Підприємства та законодавства України.
Найвищим органом здійснення повноважень трудового колективу Підприємства є загальні збори трудового колективу, які скликаються не менш як один раз на рік і є правомочними за умови присутності на них не менше 2/3 усіх працюючих, а рішення приймаються більшістю від присутніх на зборах. На розгляд загальних зборів виносяться питання з ініціативи членів трудового колективу, адміністрації, профспілкового комітету Підприємства. 9.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально – культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні. 9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не можуть обиратися генеральний директор та медичний директор Підприємства. Повноваження таких органів визначаються законодавством України. 9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором Підприємства. 9.5. Право укладення колективного договору надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
18
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах трудового колективу Підприємства не менш як один раз на рік. 9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом Підприємства відповідно до законодавства України, цього статуту та колективного договору Підприємства. 9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі Підприємства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства і медичного директора Підприємства визначаються відповідними контрактами. 9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 9.9. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до цього статуту, колективного договору Підприємства та посадових інструкцій (функціональних обов’язків) згідно з законодавством України.
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї господарської діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників Підприємства, а також юридичну, фінансову та кадрову звітність.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України. 10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності вiдповiдним органам.
19
10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи у межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку. 10.4. Засновник має право здійснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацію, яка стосується фінансово – господарської, кадрової, медичної дiяльностi. 10.5. Контроль якості надання хворим медичної допомоги на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та законодавству. 10.6. Галузевий контроль за діяльністю Підприємства здійснює департамент охорони здоров`я Тернопільської обласної державної адміністрації. 10.7. Документація з питань, що стосуються сфери діяльності Підприємства, видається на запити відповідно до вимог чинного законодавства України.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду. 11.2. У разі припинення Підприємства усі його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу обласного бюджету. 11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. 11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства. 11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
20
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується. 11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства. 11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю. 11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 11.10. Інші положення, не передбачені цим статутом, регулюються законодавством України.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
ПІДПРИЄМСТВА
12.1. Зміни і доповнення до цього статуту вносяться Засновником, генеральним директором Підприємства та затверджуються рішенням Засновника шляхом викладення статуту Підприємства у новій редакції. 12.2. Зміни і доповнення до цього статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
21