1.  Донорський  центр – підвідділ комплектування  донорських кадрів
Завідувач: Монастирська Віра Іванівна, контактний телефон (0352) 25-26-14

Основним завданням відділу є планування, комплектування, облік та медичне обстеження донорських кадрів.
Функції відділу:
– проведення агітаційної роботи по пропаганді добровільного, безоплатного донорства серед населення;
– ведення регіонального реєстру донорів та осіб, яким заборонено виконувати донорські функції, на визначеній території із дотриманням вимог чинного законодавства щодо обробки і захисту персональних даних та інформації про стан здоров’я;
– медичний огляд осіб, які бажають стати донорами, донорів алогенної та аутологічної крові, плазми, клітин крові.
– надання методичної допомоги лікувально – профілактичним закладам в питаннях організації, пропаганди та агітації донорства серед населення.

2. Лабораторний центр – підвідділ клініко – діагностична лабораторія
Завідувач: Федуник Оксана Миколаївна, контактний телефон (0352) 52-52-12

Основним завданням лабораторії є лабораторне тестування зразків крові осіб, які бажають стати донорами; донорів і пацієнтів.
Функції лабораторії:
– загальноклінічні дослідження крові;
– біохімічні дослідження крові;
– імуногематологічні дослідження групової належності крові за системою АВО, типування крові за антигенами системи Резус, скринінг та ідентифікація антиеритроцитарних антитіл;
– індивідуальний підбір гемокомпонентів для трансфузій реципієнту;
– спеціальний підбір донора для реципієнта;
– виробництво імунологічних стандартних реактивів та панелей клітин.

3. Донорський центр – підвідділ  заготівля крові і компонентів
Завідувач: Монастирська Віра Іванівна, контактний телефон (0352) 52-48-60

Основним завданням відділу є заготівля донорської крові та її компонентів, виготовлення продуктів крові для використання з лікувальною ціллю.
Функції відділу:
– взяття донорської крові в стаціонарних і виїзних умовах;
– заготівля плазми від донорів методом плазмаферезу;
– заготівля клітин крові від донорів методом цитаферезу;
– первинне фракціонування консервованої крові, заготовленої в полімерні контейнери, на компоненти – плазму та клітини крові;
– видача компонентів крові, що пройшли всі види контролю якості, в експедицію для реалізації.

4.Відділ забезпечення компонентами крові -підвідділ експедиція

Завідувач: Кінь Оксана Богданівна, контактний цілодобовий телефон експедиції (0352)52 49 33 .

Відділ експедиції забезпечує:
– автоматизований облік руху продуктів крові.
– зберігання продукції, придатної для клінічного використання;
– моніторинг стану забезпеченості резервними запасами продуктів крові в умовах повсякденних та надзвичайних ситуацій;
– реалізацію виготовленої продукції закладам охорони здоров’я та іншим юридичним і фізичним особам в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Лабораторний центр –  лабораторія діагностики СНІД та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом
Завідувач: Федуник Оксана Миколаївна, контактний телефон (0352) 25-37-32

Основним завданням відділу є скринінг донорської крові на гемотрансмісивні інфекції з метою запобігання поширенню інфекційних захворювань через застосування компонентів крові і виникненню пов’язаних з цим негативних наслідків для здоров’я реципієнта.
Функції відділу:
– проведення імуноферментного аналізу (ІФА) та/або імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на комбіноване визначення сумарних антитіл до ВІЛ 1/ 2 та антигену p24;
– проведення імуноферментного аналізу (ІФА) та/або імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на визначення серологічного маркеру HBsAg (гепатиту В);
– проведення імуноферментного аналізу (ІФА) та/або імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на визначення серологічного маркеру анти-HCV(гепатиту С);
– проведення імуноферментного аналізу (ІФА) та/або імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА) на визначення серологічного маркеру антитіл до Treponema pallidum (сифілісу).
– контроль якості проведення досліджень на всіх етапах лабораторного процесу скринінгу зразків донорської крові відповідно до настанови з якості.

6. Лабораторний центр – підвідділ лабораторія контролю якості
 завідувач: Федуник Оксана Миколаївна, контактний телефон (0352) 52-52-12

Основним завданням лабораторії є створення та підтримка системи якості відповідно до вимог національних законодавчих і нормативних актів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Функції лабораторії:
– дослідження показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів за відповідними параметрами відповідно до аналітично-нормативної документації;
– проведення мікробіологічних і санітарно – бактеріологічних обстежень для забезпечення контролю стерильності за процесами взяття та переробки донорської крові;
– діагностичні дослідження біоматеріалів і об’єктів абіотичної природи з метою виявлення та ідентифікації збудника, визначення чутливості виділених культур до хiмiотерапевтичних препаратів;
– додержання визначених норм системи якості, складовими елементами якої є управління якістю, забезпечення якості та контроль якості виготовленої продукції;
– розробка, актуалізація, суворе виконання стандартних операційних процедур всіх виробничих процесів для досягнення та підтримки інфекційної, імунологічної, біологічної безпеки виготовлених продуктів крові;
– моніторинг, оцінка та аналіз процесів на всіх етапах виробництва продукції: відбір донорів; взяття крові та її компонентів; виготовлення компонентів; інфекційна, імунологічна, біологічна безпека продуктів крові; тестування зразків донорської крові; контроль якості гемотрансфузійних середників; зберігання, транспортування та організація холодового ланцюга для продуктів крові; оперативне управління запасами продукції; їх реалізація.
– постійне покращення функціонування системи управління якістю на підставі результатів внутрішніх і зовнішніх аудитів, аналізу отриманих даних, виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

7.Відділ забезпечення компонентами крові

Завідувач: Кінь Оксана Богданівна, контактний телефон (0352) 52-52-12

Основним завданням відділу є зберігання плазми із забороною її використання протягом визначеного терміну з метою підвищення інфекційної безпеки – попередження передачі гемотрансмісивних інфекцій.
Функції відділу:
– облік і зберігання протягом 180 діб донорської плазми, яка пройшла всі види контролю якості;
– контроль температури зберігання плазми;
– контроль за станом низькотемпературного холодильного обладнання, що забезпечує необхідний температурний режим зберігання плазми;
– вилучення та списання донорської плазми при виявленні в період карантинізації вірусоносійства або захворювання донора (ВІЛ, вірусні гепатити, сифіліс тощо);
– видача плазми, що пройшла карантинізацію, в експедицію для реалізації.

8. Адміністративний відділ. Контактний телефон – (0352) 52-52-12

Основними завданнями відділу є матеріально – технічне і кадрове забезпечення статутної діяльності установи, організаційно – методична робота з питань розвитку донорства та трансфузіологічної допомоги населенню регіону, організація спеціальних заходів медичної служби цивільного захисту на випадок виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час і на період військових дій.

8. Бухгалтерія. Контактний телефон – (0352)52-54-55

Основним завданням відділу є фінансове забезпечення виконання покладених на заклад статутних зобов’язань.

9. Господарський відділ.